Slider

Zakres

Zakres tematyczny XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2022/23)  obejmuje Księgę Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków 
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

 

Tematyka XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce w roku 2022-2023 towarzyszą słowa – „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W związku z tym, zakres tematyczny XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, będzie obejmował Księgę Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków. Pisma te jako samodzielne Księgi do tej pory nie wchodziły w zakres Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Księga Powtórzonego Prawa stanowi ostatnią księgę Tory Mojżeszowej (Pięcioksięgu). Treść jej w przeważającej części stanowią słowa Boga i Mojżesza kierowane do ludu Izraela. Słowa te wzywają naród wybrany do wiary w Boga i do przestrzegania Jego przykazań mocno podkreślając, że tylko taka droga prowadzi do życia i szczęścia (Pwt 30,15-20). Księga Powtórzonego Prawa zawiera wiele głębokich idei teologicznych, które stoją u podstaw zbawczej relacji pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Wielki akcent zostaje w niej położony na tematykę wiary, miłości i przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem (Pwt 6,5; 29,11-12). Naród realizujący Boże zamysły, otrzymuje obietnicę ziemi „mlekiem i miodem płynącej”, której piękno i bogactwo staje się typem szczęścia doczesnego i wiecznego (Pwt 8,7-10).

List do Hebrajczyków w sposób obrazowy opisuje Nowe Przymierze, które realizuje się w całej pełni dzięki zbawczemu wydarzeniu Jezusa Chrystusa. Autor tego listu akcentuje wartość wiary Kościoła, nowego ludu Bożego, który wędruje ku szczęściu i życiu w wieczności. Wiara bohaterów Starego Testamentu staje się wzorem dla pierwszych chrześcijan, którzy dzięki niej mogą przetrwać wszelkie trudności i prześladowania.

Lektura Księgi Powtórzonego Prawa oraz Listu do Hebrajczyków ukaże uczestnikom konkursu wartość słowa Bożego w pogłębianiu wiary. Lektura ta pozwoli w nowym blasku dostrzec testamentalne mowy Mojżesza, które znajdują swoje wypełnienie w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Aktualizacja tej lektury przyczyni się do pogłębienia życia duchowego i zachęci młodych ludzi do realizacji Bożych zamysłów na drodze świętości.

Ks. prof. Mirosław Wróbel


Zakres merytoryczny poprzednich edycji:


XXVI edycja (2021-2022) – Księga Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra

XXV edycja (2020-2021) – Księga Ezechiela i Ewangelia wg. św. Jana

XXIV edycja (2019-2020) – Księga Liczb i I List do Koryntian

XXIII edycja (2018/19) – Księga Wyjścia i List do Rzymian

XXII edycja (2017/18) – Księga Psalmów, List do Galatów i List do Filipian

XXI edycja (2016/17) – Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana

XX edycja (2015/16 ) – Pieśń nad Pieśniami, Ewangelia wg św. Mateusza, List do Efezjan

XIX edycja (2014/15) – Księga Jonasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

XVIII edycja (2013/14) –1 i 2 Księga Królewska, Ewangelia wg św. Marka

XVII edycja (2012/13) – Księga Rodzaju (12-50); List św. Pawła do Rzymian

XVI edycja (2011/12) – Księga proroka Izajasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

XV edycja (2010/11) – Pisma św. Pawła

XIV edycja (2009/10) – Pisma Janowe

XIII edycja (2008/09) – Ewangelie Synoptyczne

XII edycja (2007/08) – Pięcioksiąg Mojżesza

XI edycja (2006/07) – Pisma św. Pawła

X edycja (2005/06) – Pisma św. Jana

IX edycja (2004/05) – Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

VIII edycja (2003/04) – Księgi Historyczne (Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, Księgi Samuela, Księgi Królewskie, Księgi Kronik)

VII edycja (2002/03) – Pięcioksiąg Mojżesza

VI edycja (2001/02) – Pisma św. Jana

V edycja (2000/01) – Listy św. Pawła

IV edycja (1999/00) – Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

III edycja (1998/99) – Ewangelia wg św. Jana; Listy św. Jana; Apokalipsa św. Jana

II edycja (1997/98) – Dzieje Apostolskie oraz listy więzienne św. Pawła: List do Filipian, List do Kolosan, List do Efezjan i List do Filemona

I edycja (1996/97)

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
http://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana