Slider

Zakres

Zakres tematyczny XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2020/21)
obejmuje: Księga Ezechiela oraz Ewangelia według św. Jana
wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

 

Tematyka XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 dotyczy problematyki Eucharystii. Temat roku 2020/2021 brzmi „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a mottem jest cytat zaczerpnięty z Ewangelii Janowej: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). W związku z tym zakres tematyczny XXV Jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie obejmował Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana.

Język Księgi Ezechiela jest barwny i obfitujący w liczne wizje: wizja tronu Pana (Ez 1), wizje zniszczenia i odbudowy świątyni (Ez 8-11; 40-48), wizja ożywienia kości (Ez 37,1-14). Prorok Ezechiel ukazuje ludowi Izraela remedium na wyjście z niewoli i rozpoczęcia nowego życia w wolności w ziemi ojców. Jest nim odstąpienie od wszystkich grzechów, nawrócenie i utworzenie nowego serca i nowego ducha. Orędzie proroka skoncentrowane jest na doprowadzeniu ludu do autentycznego nawrócenia i przemiany serc, które jest darem Miłosiernego Ojca. Prorok zapowiada Nowe Przymierze pomiędzy Bogiem a ludzkością, które – jak widać z perspektywy historii zbawienia – najpełniej zostaje zrealizowane w osobie Jezusa Chrystusa. Ten – jako Baranek Boży bierze na siebie grzechy świata, aby poprzez swój krzyż wyprowadzać ludzkość z grobu grzechu i ciemności do Domu łaski i jasności. Proroczy tekst Ezechiela staje się inspiracją dla pism Nowego Testamentu, zwłaszcza dla Ewangelii według św. Jana. W Ewangelii tej Jezus zostaje ukazany jako Syn posłany przez Ojca, który w mocy Ducha Świętego objawia ludzkości miłość Boga. Największym wyrazem tej miłości jest dar z nieba – Eucharystia, która staje się pokarmem na życie wieczne. Choć w czwartej Ewangelii nie ma opisu ustanowienia Eucharystii, to jednak cały rozdział 6 oraz wiele tekstów chrystologicznych wskazuje na głębokie życie sakramentem Eucharystii wspólnoty Kościoła Janowego.

Lektura Księgi Ezechiela oraz Ewangelii według św. Jana będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą prawdziwego Chleba z nieba, który daje Ojciec.

 

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu –
najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011)

Dzięki uprzejmości wydawcy treść Pisma Świętego obowiązującą w konkursie biblijnym udostępniamy uczestnikom za pośrednictwem katechetów w formacie PDF (bezpłatny plik otrzymuje katecheta, po dokonaniu rejestracji szkoły w systemie zgłoszeń).

Zakres merytoryczny poprzednich edycji:

XXIV edycja (2019-2020) Księga Liczb i I List do Koryntian

XXIII edycja (2018/19) – Księga Wyjścia i List do Rzymian

XXII edycja (2017/18) – Księga Psalmów, List do Galatów i List do Filipian

XXI edycja (2016/17) – Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana

XX edycja (2015/16 ) – Pieśń nad Pieśniami, Ewangelia wg św. Mateusza, List do Efezjan

XIX edycja (2014/15) – Księga Jonasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

XVIII edycja (2013/14) –1 i 2 Księga Królewska, Ewangelia wg św. Marka

XVII edycja (2012/13) – Księga Rodzaju (12-50); List św. Pawła do Rzymian

XVI edycja (2011/12) – Księga proroka Izajasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

XV edycja (2010/11) – Pisma św. Pawła

XIV edycja (2009/10) – Pisma Janowe

XIII edycja (2008/09) – Ewangelie Synoptyczne

XII edycja (2007/08) – Pięcioksiąg Mojżesza

XI edycja (2006/07) – Pisma św. Pawła

X edycja (2005/06) – Pisma św. Jana

IX edycja (2004/05) – Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

VIII edycja (2003/04) – Księgi Historyczne (Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, Księgi Samuela, Księgi Królewskie, Księgi Kronik)

VII edycja (2002/03) – Pięcioksiąg Mojżesza

VI edycja (2001/02) – Pisma św. Jana

V edycja (2000/01) – Listy św. Pawła

IV edycja (1999/00) – Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

III edycja (1998/99) – Ewangelia wg św. Jana; Listy św. Jana; Apokalipsa św. Jana

II edycja (1997/98) – Dzieje Apostolskie oraz listy więzienne św. Pawła: List do Filipian, List do Kolosan, List do Efezjan i List do Filemona

I edycja (1996/97)

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl