Świadectwo Julii Ulaszek

W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej miałam okazję uczestniczyć trzykrotnie i każdą edycję wyróżniał wyjątkowo wysoki poziom. Pytania opracowywane są przez komisję konkursową pod kierunkiem znamienitych biblistów, co dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia. Zakres tematyczny tegorocznej obejmował Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana wraz wstępami, przypisami i słownikiem pojęć. Księga Ezechiela jest dziełem niezwykle różnorodnym pod względem literackim. Dodatkową jej trudność stanowi egzotyka używanych porównań, nawiązań, aluzji czy symboli. Przyswojenie treści zawartych w Ewangelii według św. Jana również wymaga ogromnego skupienia. Pod względem kompozycji, słownictwa, czy języka znacząco różni się ona od Ewangelii synoptycznych. Autor nie koncentruje się wokół jednostkowych wydarzeń, ale na głębokiej treści teologicznej, podkreślając znaczenie misji Jezusa, który wypełnia dzieło zbawienia w doskonałej ofierze na drzewie krzyża.

Konkurs był dla mnie ponad wszystko spotkaniem z Biblią, która jest rzeczywistym drogowskazem, wskazującym właściwą ścieżkę postępowania. To słowo ponadczasowe, nieustannie żywe, dysponujące ogromną mocą, zdolną do przemiany ludzkiego serca. Biblia jest dla mnie księgą wzywającą do wypłynięcia na głębię, zapraszającą do czynienia w jedności z Chrystusem rzeczy pozornie nieosiągalnych, a ponad wszystko, skłaniającą do zachwycenia się nieskończoną miłością Boga do człowieka.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej był dla mnie możliwością doświadczenia wspólnoty, spotkania z ludźmi zjednoczonymi autentyczną miłością do Boga i gotowymi do urzeczywistniania zasad, spisanych na kartach Pisma Świętego. Konkurs jest absolutnie wyjątkowy, nie koncentruje się wokół nadmiernej rywalizacji, ale w swoim wymiarze ukierunkowany jest na formację duchową i budowanie braterskiej więzi wśród uczniów Chrystusa. Stwarza on przestrzeń do czytania natchnionych treści w atmosferze jedności z ludźmi, których postawa wzajemnej życzliwości, pomocy i serdeczności, jest najpiękniejszym świadectwem rzeczywistego istnienia Boga w świecie.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej to dzieło, które ukierunkowało mnie na Boga, ale jednocześnie na drugiego człowieka. Biblia ukształtowała moją osobowość, przepoiła rzeczywistość Chrystusowym blaskiem i stała się skarbnicą życiowej mądrości. Ze swojej strony chciałabym gorąco zachęcić uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Biblia niejednokrotnie wydaje się księgą trudną, niezrozumiałą w przekazie, ale Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, a uzdalnia powołanych. Zaufajcie Jezusowi, który rozprasza wszelki lęk, nieustannie nas umacnia i wzywa do podniesienia wzroku ku najwyższym szczytom. W moich osobistych przygotowaniach nieustannie towarzyszyły mi słowa Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian- „Bracia moi umiłowani, bądźcie więc wytrwali, niezachwiani, bez reszty oddani dziełu Pana. Zawsze pamiętajcie, że dzięki Panu wasz trud nie jest daremny.” (1Kor 15,58)

Ze swojej strony chciałabym pogratulować wszystkim uczestnikom XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którzy otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi i pozwolili, aby Słowo Boże zaowocowało w ich życiu. Każdy z Was jest w oczach Boga zwycięzcą- „Tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.” (1J 5,4) Składam również wyrazy wdzięczności organizatorom oraz sponsorom, których nieocenione zaangażowanie pozwoliło na kontynuowanie dzieła, nawet w obliczu trwającej pandemii. Dziękuję wszelkim osobom, zwłaszcza ks. Mateuszowi Gurbiszowi, za opieką modlitewną, a ponad wszystko Panu Bogu, który nieustannie uświadamia mi, że jest On mistrzem rzeczy niemożliwych.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana