Zakres tematyczny 27. OKWB

Programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce w roku 2022-2023 towarzyszą słowa – „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W związku z tym, zakres tematyczny 27. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, będzie obejmował Księgę Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków. Pisma te jako samodzielne Księgi do tej pory nie wchodziły w zakres Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Księga Powtórzonego Prawa stanowi ostatnią księgę Tory Mojżeszowej (Pięcioksięgu). Treść jej w przeważającej części stanowią słowa Boga i Mojżesza kierowane do ludu Izraela. Słowa te wzywają naród wybrany do wiary w Boga i do przestrzegania Jego przykazań mocno podkreślając, że tylko taka droga prowadzi do życia i szczęścia (Pwt 30,15-20). Księga Powtórzonego Prawa zawiera wiele głębokich idei teologicznych, które stoją u podstaw zbawczej relacji pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Wielki akcent zostaje w niej położony na tematykę wiary, miłości i przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem (Pwt 6,5; 29,11-12). Naród realizujący Boże zamysły, otrzymuje obietnicę ziemi „mlekiem i miodem płynącej”, której piękno i bogactwo staje się typem szczęścia doczesnego i wiecznego (Pwt 8,7-10).

List do Hebrajczyków w sposób obrazowy opisuje Nowe Przymierze, które realizuje się w całej pełni dzięki zbawczemu wydarzeniu Jezusa Chrystusa. Autor tego listu akcentuje wartość wiary Kościoła, nowego ludu Bożego, który wędruje ku szczęściu i życiu w wieczności. Wiara bohaterów Starego Testamentu staje się wzorem dla pierwszych chrześcijan, którzy dzięki niej mogą przetrwać wszelkie trudności i prześladowania.

Lektura Księgi Powtórzonego Prawa oraz Listu do Hebrajczyków ukaże uczestnikom konkursu wartość słowa Bożego w pogłębianiu wiary. Lektura ta pozwoli w nowym blasku dostrzec testamentalne mowy Mojżesza, które znajdują swoje wypełnienie w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Aktualizacja tej lektury przyczyni się do pogłębienia życia duchowego i zachęci młodych ludzi do realizacji Bożych zamysłów na drodze świętości.

Ks. prof. Mirosław Wróbel

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana