Slider

Regulamin

 Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą
  w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIV Konkursu obejmuje: Księgę Liczb i 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
 5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
 6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 

II. Etap szkolny

 1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z wyciągiem
  z regulaminu Konkursu (folderem).
 2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których mowa w ust. 9.
 3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział
  w Konkursie, 12 marca 2020 roku.
 5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego wraz ze wzorami załączników: załącznik nr 1 (zgoda ucznia pełnoletniego/rodzica ucznia niepełnoletniego) oraz załącznika nr 2 (oświadczenie katechety) do Regulaminu, przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
 6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.
 7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 8. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma świętego wraz z przypisami.
 9. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i do 25 marca 2020 roku przesyła wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu do Koordynatora diecezjalnego.
 10. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

 

III. Etap diecezjalny

 1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
 2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
 3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
 4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone
  w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.
 5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.
 7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
 8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
 10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 22 kwietnia 2020 roku.

 

IV. Etap ogólnopolski – finał

 1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
 2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
 3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
 4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2020 roku w Niepokalanowie.

 

V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 3. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 5. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych tj. w przypadku zostania laureatem któregokolwiek z etapów Konkursu.

 

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
 2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
 4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl