Slider

Regulamin

 

Regulamin

XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – edycja jesienna

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą
  w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIV Konkursu obejmuje: Księgę Liczb i 1 List Św. Pawła do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
 4. Konkurs trwa od 1 września do 27 października 2020 roku.
 5. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
 6. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
 7. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

II. Etap szkolny

 1. Etap szkolny odbywa się na dedykowanej platformie online w dniach 15-17 września 2020 roku (test dostępny trzy dni – 15 września od godziny 00.01 do 17 września, do godziny 23.59).
 2. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma Świętego wraz z przypisami.
 3. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół regulamin oraz wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu.
 4. W jesiennej edycji 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej mogą wziąć udział tylko te szkoły, które były dotychczas zarejestrowane do 24. edycji (zostały zgłoszone przez katechetów do 28 lutego 2020 r.). Zgłoszenia te zostają przeniesione automatycznie na platformę, na bazie dotychczasowego zgłoszenia.
 5. Katecheta otrzymuje dostęp do platformy, o czym dostaje powiadomienie mailowe do dnia 31 sierpnia 2020 r. (na maila z którego zgłaszał szkołę do 24. OKWB).
 6. Rejestracja uczniów przez katechetów w terminie 1-8 września 2020 roku odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, na dedykowanej platformie online. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
 7. Organizator nie wyklucza udziału uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2019/2020 – tegorocznych maturzystów.
 8. Uczestnicy po dokonaniu rejestracji przez katechetę otrzymują powiadomienie mailowe.
 9. Uczeń, aby wziąć udział w etapie szkolnym musi zalogować się na platformie (dane do logowania otrzymuje na maila) i w terminie wymienionym w punkcie 1. II. przystąpić do rozwiązania testu.
 10. Test składa się 45 pytań zamkniętych, a na jego rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego ucznia.
 11. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów;
 12. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, zarządza się dogrywkę. Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest przez katechetę 18 września 2020 r. na podstawie przygotowanego przez organizatora zestawu pytań otwartych. Przy dalszym wyrównaniu wyników rozstrzygnięcie należy do katechety.
 13. Katecheta do 23 września 2020 roku w oparciu o wyniki uzyskane przez uczniów przesyła wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu do Koordynatora diecezjalnego (listownie i mailowo).

III. Etap diecezjalny

 1. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
 2. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
 3. Część pisemna etapu diecezjalnego przeprowadzona zostaje w systemie elektronicznym, na dedykowanej platformie online, zaś część ustna – stacjonarnie.
 4. Część pisemna odbywa się 29 września 2020 r. o godzinie 12:00 na dedykowanej platformie online.
 5. Test składa się z 45 pytań zamkniętych, a na jego rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego ucznia.
 6. Do części ustnej etapu diecezjalnego przechodzi siedem osób, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów z testu części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 7. Uczniowie mają podgląd do wyniku testu od razu po zakończeniu jego rozwiązywania, zaś o awansie do części ustnej lub ewentualnej dogrywce zostają powiadomieni przez koordynatora diecezjalnego mailowo i telefonicznie.
 8. Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest na dedykowanej platformie online 30 września 2020 r. o godz. 10:00.
 9. Dogrywka to test składający się z pięciu pytań otwartych, na którego rozwiązanie uczestnik ma 10 minut. Przy dalszym wyrównaniu wyników rozstrzygnięcie należy do komisji powołanej przez organizatora.
 10. Część ustna we wszystkich diecezjach odbywa się 2 października 2020 r. (część egzaminacyjna o godzinie 11:00) na terenie diecezji.
 11. Za przeprowadzenie części ustnej w formie stacjonarnej odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu części ustnej.
 12. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora.
 13. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
 14. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
 15. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.

IV. Etap ogólnopolski – finał

 1. Analogicznie stosuje się punkty 3, 5, 6, 7 rozdziału III.
 2. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
 3. Za przeprowadzenie części ustnej w formie stacjonarnej odpowiada Sekretariat Konkursu.
 4. Część pisemna odbywa się 12 października 2020 r. o godzinie 12:00 na dedykowanej platformie online.
 5. Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest na dedykowanej platformie online odbywa się 13 października 2020 r. o godz. 10.00 wg zasad zapisanych w punkcie 9. rozdziału III.
 6. Część ustna wg odrębnego regulaminu odbywa się 27 października 2020 r. w Niepokalanowie.

V. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas Konkursu jest Organizator tj. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028395, o nr NIP 526-17-39-362 i nr REGON: 007025581. Kontakt mailowy: kancelaria@civitaschristiana.pl.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora pod adresem e-mail: iod@civitaschristiana.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu (w tym ich wizerunku) na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora (fanpage w portalu Facebook), a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 4. Dane osobowe laureatów Konkursu, przedstawicieli laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
 6. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach i archiwizację dokumentów.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku laureatów dane będą archiwizowane przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono dokument księgowy. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na jego wykorzystanie i/lub zgłoszenie sprzeciwu / żądania usunięcia danych.
 8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjno – popularyzującą ideę Konkursu.
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 11. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu, a także ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku nieletnich Uczestników) w sposób zautomatyzowany.

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
 2. Podczas poszczególnych etapów Konkursu, uczestnik nie może korzystać z żadnych pomocy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuczciwości uczestnika organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia jego wyników.
 3. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 4. W kwestiach nieregulowanych regulaminem stosuje się wewnętrzne ustalenia Organizatora.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone będzie rozwiązywanie testu online przez uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych przez organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
 7. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
logoCivitasChristiana
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
605 558 942
email okwb@civitaschristiana.pl