Slider

Regulamin

Regulamin

XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – online

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą
  w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXV Konkursu obejmuje: Księgę Ezechiela i Ewangelia wg św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
 4. Konkurs trwa od 10 listopada 2020 r. do 1 czerwca 2021 roku.
 5. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
 6. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
 7. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 II Etap szkolny

 1. Etap szkolny odbywa się na dedykowanej platformie online w dniach 10 – 12 marca 2021 roku (test dostępny trzy dni – 10 marca od godziny 00.01 do 12 marca, do godziny 12.00).
 2. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma Świętego wraz z przypisami.
 3. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół regulamin oraz wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu.
 4. W 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej mogą wziąć udział tylko te szkoły, które zostały zgłoszone przez katechetów do 26 lutego 2021 r. przez panel zgłoszeń na stronie www.okwb.pl. Zgłoszenia te zostają przeniesione automatycznie z dniem 2 marca 2021 r. na platformę konkursową https://konkurs.okwb.pl/ do przeprowadzenia konkursu online.
 5. Katecheta otrzymuje dostęp do platformy, o czym dostaje powiadomienie mailowe do dnia 3 marca 2021 r. (na maila z którego zgłaszał szkołę do 25. OKWB).
 6. Rejestracja uczniów przez katechetów w terminie 3 – 9 marca 2021 roku odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, na dedykowanej platformie online. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
 7. Uczestnicy po dokonaniu rejestracji przez katechetę otrzymują powiadomienie mailowe.
 8. Uczeń, aby wziąć udział w etapie szkolnym musi zalogować się na platformie (dane do logowania otrzymuje na maila) i w terminie wymienionym w punkcie 1. rozdziału II. przystąpić do rozwiązania testu.
 9. Dane do logowania użytkowników platformy testowej są jednakowe na każdym etapie konkursu.
 10. Test składa się 45 pytań zamkniętych, a na jego rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego ucznia. Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 11. Odpowiedzialność za uczciwy udział uczestnika w części pisemnej online etapu szkolnego spoczywa po stronie katechety.
 12. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów;
 13. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, zarządza się dogrywkę.
 14.  Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest przez katechetę (poza platformą konkursową, za pomocą narzędzi stosowanych w zdalnym nauczaniu) 15 marca 2021 r. na podstawie przygotowanego przez organizatora zestawu pytań otwartych. Przy dalszym wyrównaniu wyników rozstrzygnięcie należy do katechety.
 15. Katecheta do 24 marca 2021 roku w oparciu o wyniki uzyskane przez uczniów (z testu na platformie oraz w ewentualnej dogrywce) przesyła wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu do Koordynatora diecezjalnego (listownie i mailowo – kontakt na stronie www.okwb.pl w zakładce ,,koordynatorzy”).

III. Etap diecezjalny

 1. Etap diecezjalny składa się tylko z części pisemnej, część ustna etapu z powodu panującej pandemii jest odwołana.
 2. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
 3. Część pisemna etapu diecezjalnego przeprowadzona zostaje w systemie elektronicznym, na dedykowanej platformie online.
 4. Część pisemna odbywa się 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 na dedykowanej platformie online.
 5. Test składa się z 45 pytań zamkniętych, a na jego rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego ucznia. Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 6. Do części pisemnej finału przechodzi po siedem osób z każdej diecezji, które uzyskały najlepsze wyniki po części pisemnej etapu diecezjalnego (lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów);
 7. Odpowiedzialność za uczciwy udział uczestnika w części pisemnej online etapu diecezjalnego spoczywa po stronie katechety.
 8. Uczniowie mają podgląd do wyniku testu od razu po zakończeniu jego rozwiązywania, zaś o awansie do części pisemnej finału lub ewentualnej dogrywce uczestnicy zostają powiadomieni przez koordynatora diecezjalnego mailowo i telefonicznie do 22 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00 po części pisemnej etapu diecezjalnego.
 9. Dogrywka przeprowadzana jest na dedykowanej platformie online 23 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.
 10. Dogrywka to test składający się z pięciu pytań otwartych, na którego rozwiązanie uczestnik ma 10 minut.
 11. Uczestnicy biorący udział w dogrywce o jej wyniku zostają powiadomieni przez koordynatora diecezjalnego mailowo i telefonicznie do 24 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00. Przy dalszym wyrównaniu wyników rozstrzygnięcie należy do organizatora.

IV Etap ogólnopolski – finał

 1. Część pisemna Finału przeprowadzona zostaje stacjonarnie na terenie diecezji, zaś część ustna – w Niepokalanowie.
 2. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
 3. Część pisemna odbywa się 19 maja 2021 r. o godzinie 12:00 na terenie diecezji w miejscu podanym przez koordynatora diecezjalnego.
 4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone
  w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.
 5. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 6. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w skali kraju w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 7. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu wraz z koordynatorami diecezjalnymi.
 8.  Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest na dedykowanej platformie online odbywa się 24 maja 2021 . o godz. 10.00 wg zasad zapisanych w punkcie 9. rozdziału III.
 9. Część ustna wg odrębnego regulaminu odbywa się 31 maja – 1 czerwca 2021 r. w Niepokalanowie.
 10. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.

V Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas Konkursu jest Organizator tj. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028395, o nr NIP 526-17-39-362 i nr REGON: 007025581. Kontakt mailowy: kancelaria@civitaschristiana.pl.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora pod adresem e-mail: iod@civitaschristiana.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w w celach związanym z uczestnictwem w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej (na podstawie wyrażonej zgody), rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją ww. Konkursu (co stanowi uzasadniony interes Organizatora), otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Organizatora (oraz ew. Fundacji „Civitas Christiana) na adres e-mail oraz nr telefonu (pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód), wykorzystywania wizerunku w celach informacyjnych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością statutową w formach: publikacji na stronie internetowej http://okwb.pl oraz do wszelkiego rodzaju promocji OKWB, a w odniesieniu do laureatów konkursu – także na potrzeby wydania nagrody oraz publikacji wyników Konkursu (co stanowi uzasadniony interes Administratora) i odprowadzenia należnego podatku dochodowego (wymóg prawa wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 4. Dane osobowe laureatów Konkursu, przedstawicieli laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 5. Czas przetwarzania danych:
  – dane niezbędne do realizacji konkursu przetwarzane będą przez czas niezbędny do jego rozstrzygnięcia,
  – dane potrzebne do rozpatrzenia reklamacji związanych z realizacją konkursu będą wykorzystywane przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu,
  – dane służące do przesyłania informacji od Administratora i/lub Fundacji „Civitas Christiana” będą wykorzystywane do czasu wycofania właściwej zgody,
  – wizerunek – stosownie do wyrażonej zgody i zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  – dane potrzebne do wydania nagrody laureatom i publikacji wyników Konkursu – do czasu wydania nagrody / rozstrzygnięcia Konkursu,
  – dane niezbędne do dopełnienia wymogów podatkowych – przez pięć lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wytworzono stosowny dokument finansowy.
 1. Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W przypadku wyrażenia zgody na rzecz Fundacji „Civitas Christiana” dane będą udostępniane do ww. podmiotu. Dane osobowe laureatów Konkursu, przedstawicieli laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 2. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
  – wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów określonych w ust. 3.
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 5. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu, a także ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku nieletnich Uczestników) w sposób zautomatyzowany.    

 VI Postanowienia Końcowe

 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
 2. Podczas poszczególnych etapów Konkursu, uczestnik nie może korzystać z żadnych pomocy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuczciwości uczestnika organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia jego wyników.
 3. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 4. W kwestiach nieregulowanych regulaminem stosuje się wewnętrzne ustalenia Organizatora.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone będzie rozwiązywanie testu online przez uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych przez organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
 7. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
http://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl