Regulamin

Regulamin

XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą
  w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny 28. edycji Konkursu obejmuje: Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
 5. Zgłoszenia szkół odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie www.okwb.pl od 4 września 2023 r. do 23 lutego 2024 r.
 6. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają koordynatorzy diecezjalni.
 7. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 II Etap szkolny

 1. Etap szkolny odbywa się na dedykowanej platformie online w dniach 13 – 14 marca 2024 r. (test dostępny dwa dni – 13 marca od godziny 00.01 do 14 marca, do godziny 23.59).
 2. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma Świętego wraz z przypisami (bez wprowadzeń, komentarzy i słownika).
 3. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół regulamin oraz wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu.
 4. W 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej mogą wziąć udział tylko te szkoły, które zostały zgłoszone przez katechetów do 23 lutego 2024 r. przez panel zgłoszeń na stronie www.okwb.pl. Zgłoszenia te zostają przeniesione automatycznie z dniem 1 marca 2024 r. na platformę konkursową www.konkurs.okwb.pl celem przeprowadzenia Konkursu online.
 5. Katecheta otrzymuje dostęp do platformy 4 marca 2024 r., o czym zostaje powiadomiony drogą mailową (na adres mailowy, z którego zgłaszał szkołę do 28. OKWB).
 6. Rejestracja uczniów przez katechetów odbywa się w terminie 4 – 11 marca 2024 r.  wyłącznie drogą elektroniczną, na dedykowanej platformie online. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, co uniemożliwi uczniom udział w Konkursie.
 7. Uczestnicy po dokonaniu rejestracji przez katechetę otrzymują powiadomienie mailowe.
 8. Uczeń, aby wziąć udział w etapie szkolnym musi zalogować się na platformie (dane do logowania otrzymuje drogą mailową na adres podany przy rejestracji) i w terminie wymienionym w punkcie 1. rozdziału II. przystąpić do rozwiązania testu.
 9. Dane do logowania użytkowników platformy konkursowej są jednakowe na każdym etapie Konkursu.
 10. Test składa się 45 pytań zamkniętych, a na jego rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego ucznia. Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 11. Za uczciwy udział ucznia w części pisemnej online etapu szkolnego odpowiada katecheta.
 12. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby ze szkoły (w przypadku zespołu szkół – maksymalnie po trzy osoby z każdej zgłoszonej podjednostki), które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 13. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, zarządza się dogrywkę.
 14. Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest przez katechetę (poza platformą konkursową) 15 marca 2024 r., na podstawie przygotowanego przez Organizatora zestawu pytań otwartych. Przy dalszym wyrównaniu wyników rozstrzygnięcie należy do katechety.
 15. Katecheta do 5 kwietnia 2024 r. w oparciu o wyniki uzyskane przez uczniów (z testu na platformie oraz ewentualnej dogrywki) przesyła wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu do koordynatora diecezjalnego (listownie i mailowo – kontakt na stronie www.okwb.pl w zakładce ,,koordynatorzy”).

III. Etap diecezjalny

 1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
 2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
 3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami (bez słownika).
 4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, przygotowane przez Organizatora. Oceny testu w oparciu o arkusz odpowiedzi dokonuje powołana przez koordynatora diecezjalnego komisja.
 5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Weryfikacji poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.
 7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
 8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej archi/diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
 10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 18 kwietnia 2024 r.

IV Etap ogólnopolski – finał

 1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
 2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 7 rozdziału III.
 3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami i słownikiem.
 4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 10 – 11 czerwca 2024 r. w Niepokalanowie.

V Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas Konkursu jest Organizator tj. Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028395, o nr NIP 526-17-39-362 i nr REGON: 007025581. Z administratorem można kontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa. Kontakt mailowy: kancelaria@civitaschristiana.pl.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora pod adresem e-mail: iod@civitaschristiana.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celach związanym z uczestnictwem w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, jak również identyfikacją Uczestników, czy rozpatrywaniem reklamacji (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako organizacja konkursu, rozpatrywanie reklamacji), rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją ww. Konkursu (co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora), otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Organizatora (oraz ew. Fundacji „Civitas Christiana) na adres e-mail oraz nr telefonu (pod warunkiem wyrażenia stosownych dobrowolnych zgód), wykorzystywania wizerunku w celach informacyjnych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością statutową w formach: publikacji na stronie internetowej https://okwb.pl oraz do wszelkiego rodzaju promocji OKWB, a w odniesieniu do laureatów konkursu – także na potrzeby wydania nagrody oraz publikacji wyników Konkursu (na podstawie zgody w zakresie publikowania wizerunku) i odprowadzenia należnego podatku dochodowego (wymóg prawa wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
 4. Dane osobowe laureatów Konkursu, przedstawicieli laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 1. Czas przetwarzania danych:
  a) dane niezbędne do realizacji konkursu przetwarzane będą przez czas niezbędny do jego rozstrzygnięcia,
  b) dane potrzebne do rozpatrzenia reklamacji związanych z realizacją konkursu będą wykorzystywane przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu,
  c) dane służące do przesyłania informacji od Administratora i/lub Fundacji „Civitas Christiana” będą wykorzystywane do czasu wycofania właściwej zgody,
  d) wizerunek – stosownie do wyrażonej zgody i zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  e) dane potrzebne do wydania nagrody laureatom i publikacji wyników Konkursu – do czasu wydania nagrody / rozstrzygnięcia Konkursu,
  f) dane niezbędne do dopełnienia wymogów podatkowych – przez pięć lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wytworzono stosowny dokument finansowy
 2. Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W przypadku wyrażenia zgody na rzecz Fundacji „Civitas Christiana” dane będą udostępniane do ww. podmiotu. Dane osobowe laureatów Konkursu, przedstawicieli laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  c) prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – przeniesienia danych;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
  g) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora na podstawie zgody w związku z Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjno – popularyzującą ideę Konkursu.
 6. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu, a także ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku nieletnich Uczestników) w sposób zautomatyzowany. Dane te nie podlegają profilowaniu.

 VI Postanowienia Końcowe

 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
 2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Ewentualne aktualizacje będą umieszczane na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
 4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana