Warsztaty biblijne z ks. dr. hab. Tomaszem Siemieńcem

Serdecznie zapraszamy na warsztaty biblijne z zakresu 1 i 2 Listu św. Piotra oraz Księgi Jeremiasza, które odbędą się 24 marca br. (czwartek) o godz. 10:30. Poprowadzi je ks. dr hab. Tomasz Siemieniec, biblista i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Warsztaty odbędą się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kielcach ul. Okrzei 18. 

Zgłoszenia uczestników należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
lukasz.dzieciol@civitaschristiana.pl do 22 marca br. z dopiskiem “Warsztaty biblijne”.

 

Poczujmy Razem Radość Ewangelii!

Patronat

Patronat honorowy
nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej
sprawują w tym roku:

 


JE Ks. Abp Wojciech Polak
 Prymas Polski

***

JE Ks. Abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

***

Patronat nad konkursem sprawuje także liczne grono ordynariuszy polskich diecezji.

Nagrody

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również cenne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki (w 28. edycji OKWB laureaci miejsc 1-3 otrzymali voucher na pielgrzymkę śladami św. Pawła na Maltę, natomiast pozostali czterej laureaci – voucher na pielgrzymkę śladami Miłosierdzia Bożego – Suwałki – Giby – Berżniki – Wilno – Troki – Sokółka – Białystok) i atrakcyjne upominki rzeczowe, jak np. sprzęt elektroniczny, książki, gadżety. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z Żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.


Fundatorami nagród głównych w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej są:

   Grupa INCO S.A. | Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe Frater | Wydawnictwo JEDNOŚĆ| Edycja Świętego Pawła|

Laureatom etapów diecezjalnych proponujemy bezpłatny udział w “Spotkaniu Młodych z Biblią” na Jasnej Górze. Zjazd ma wymiar formacyjno-warsztatowy i przygotowuje bezpośrednio do zmagań finałowych konkursu. Zaproszenie jest skierowane do trojga najlepszych z każdej diecezji. Ich pobyt wraz z katechetami finansuje Organizator Konkursu – Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”.

Zgłoszenie

Zgłoszenia szkół przyjmowane są od 4 września 2023 r. – 23 lutego 2024 r., wyłącznie drogą elektroniczną. Rejestracji szkół mogą dokonać katecheci za pośrednictwem formularza on-line. W celu dokonania zgłoszenia należy skorzystać z poniższego linku:

SYSTEM ZGŁOSZEŃ OKWB

Prawidłowo przeprowadzony proces rejestracji szkoły w konkursie zostanie potwierdzony automatycznie wygenerowaną wiadomością na wskazany adres e-mail. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorem na terenie Państwa diecezji.

 

Regulamin

Regulamin

XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą
  w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny 28. edycji Konkursu obejmuje: Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
 5. Zgłoszenia szkół odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie www.okwb.pl od 4 września 2023 r. do 23 lutego 2024 r.
 6. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają koordynatorzy diecezjalni.
 7. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 II Etap szkolny

 1. Etap szkolny odbywa się na dedykowanej platformie online w dniach 13 – 14 marca 2024 r. (test dostępny dwa dni – 13 marca od godziny 00.01 do 14 marca, do godziny 23.59).
 2. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma Świętego wraz z przypisami (bez wprowadzeń, komentarzy i słownika).
 3. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół regulamin oraz wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu.
 4. W 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej mogą wziąć udział tylko te szkoły, które zostały zgłoszone przez katechetów do 23 lutego 2024 r. przez panel zgłoszeń na stronie www.okwb.pl. Zgłoszenia te zostają przeniesione automatycznie z dniem 1 marca 2024 r. na platformę konkursową www.konkurs.okwb.pl celem przeprowadzenia Konkursu online.
 5. Katecheta otrzymuje dostęp do platformy 4 marca 2024 r., o czym zostaje powiadomiony drogą mailową (na adres mailowy, z którego zgłaszał szkołę do 28. OKWB).
 6. Rejestracja uczniów przez katechetów odbywa się w terminie 4 – 11 marca 2024 r.  wyłącznie drogą elektroniczną, na dedykowanej platformie online. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, co uniemożliwi uczniom udział w Konkursie.
 7. Uczestnicy po dokonaniu rejestracji przez katechetę otrzymują powiadomienie mailowe.
 8. Uczeń, aby wziąć udział w etapie szkolnym musi zalogować się na platformie (dane do logowania otrzymuje drogą mailową na adres podany przy rejestracji) i w terminie wymienionym w punkcie 1. rozdziału II. przystąpić do rozwiązania testu.
 9. Dane do logowania użytkowników platformy konkursowej są jednakowe na każdym etapie Konkursu.
 10. Test składa się 45 pytań zamkniętych, a na jego rozwiązanie uczestnicy mają 45 minut. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego ucznia. Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 11. Za uczciwy udział ucznia w części pisemnej online etapu szkolnego odpowiada katecheta.
 12. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby ze szkoły (w przypadku zespołu szkół – maksymalnie po trzy osoby z każdej zgłoszonej podjednostki), które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 13. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, zarządza się dogrywkę.
 14. Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest przez katechetę (poza platformą konkursową) 15 marca 2024 r., na podstawie przygotowanego przez Organizatora zestawu pytań otwartych. Przy dalszym wyrównaniu wyników rozstrzygnięcie należy do katechety.
 15. Katecheta do 5 kwietnia 2024 r. w oparciu o wyniki uzyskane przez uczniów (z testu na platformie oraz ewentualnej dogrywki) przesyła wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu do koordynatora diecezjalnego (listownie i mailowo – kontakt na stronie www.okwb.pl w zakładce ,,koordynatorzy”).

III. Etap diecezjalny

 1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
 2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
 3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami (bez słownika).
 4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, przygotowane przez Organizatora. Oceny testu w oparciu o arkusz odpowiedzi dokonuje powołana przez koordynatora diecezjalnego komisja.
 5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Weryfikacji poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.
 7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
 8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej archi/diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
 10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 18 kwietnia 2024 r.

IV Etap ogólnopolski – finał

 1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
 2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 7 rozdziału III.
 3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami i słownikiem.
 4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 10 – 11 czerwca 2024 r. w Niepokalanowie.

V Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas Konkursu jest Organizator tj. Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028395, o nr NIP 526-17-39-362 i nr REGON: 007025581. Z administratorem można kontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa. Kontakt mailowy: kancelaria@civitaschristiana.pl.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora pod adresem e-mail: iod@civitaschristiana.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celach związanym z uczestnictwem w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, jak również identyfikacją Uczestników, czy rozpatrywaniem reklamacji (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako organizacja konkursu, rozpatrywanie reklamacji), rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją ww. Konkursu (co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora), otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Organizatora (oraz ew. Fundacji „Civitas Christiana) na adres e-mail oraz nr telefonu (pod warunkiem wyrażenia stosownych dobrowolnych zgód), wykorzystywania wizerunku w celach informacyjnych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością statutową w formach: publikacji na stronie internetowej https://okwb.pl oraz do wszelkiego rodzaju promocji OKWB, a w odniesieniu do laureatów konkursu – także na potrzeby wydania nagrody oraz publikacji wyników Konkursu (na podstawie zgody w zakresie publikowania wizerunku) i odprowadzenia należnego podatku dochodowego (wymóg prawa wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
 4. Dane osobowe laureatów Konkursu, przedstawicieli laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 1. Czas przetwarzania danych:
  a) dane niezbędne do realizacji konkursu przetwarzane będą przez czas niezbędny do jego rozstrzygnięcia,
  b) dane potrzebne do rozpatrzenia reklamacji związanych z realizacją konkursu będą wykorzystywane przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu,
  c) dane służące do przesyłania informacji od Administratora i/lub Fundacji „Civitas Christiana” będą wykorzystywane do czasu wycofania właściwej zgody,
  d) wizerunek – stosownie do wyrażonej zgody i zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  e) dane potrzebne do wydania nagrody laureatom i publikacji wyników Konkursu – do czasu wydania nagrody / rozstrzygnięcia Konkursu,
  f) dane niezbędne do dopełnienia wymogów podatkowych – przez pięć lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wytworzono stosowny dokument finansowy
 2. Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W przypadku wyrażenia zgody na rzecz Fundacji „Civitas Christiana” dane będą udostępniane do ww. podmiotu. Dane osobowe laureatów Konkursu, przedstawicieli laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  c) prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – przeniesienia danych;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
  g) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora na podstawie zgody w związku z Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjno – popularyzującą ideę Konkursu.
 6. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu, a także ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku nieletnich Uczestników) w sposób zautomatyzowany. Dane te nie podlegają profilowaniu.

 VI Postanowienia Końcowe

 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
 2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Ewentualne aktualizacje będą umieszczane na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
 4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl.

Etapy

Eliminacje w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Szczegółowe zasady wraz z zakresem i terminarzem określa Regulamin konkursu. Poniżej można się zapoznać z podstawowymi informacjami opisującymi krok po kroku przebieg konkursu.

Etap Szkolny
Za jego przeprowadzenie odpowiadają katecheci bądź szkolni koordynatorzy konkursu – wyznaczeni przez dyrektorów placówek.  Zarejestrowane wcześniej w konkursie szkoły otrzymują od organizatora pakiety zawierające: arkusze testowe oraz pytania dodatkowe (w przypadku koniecznej dogrywki) wraz z kluczem odpowiedzi dla komisji szkolnych. Autorami pytań na każdym poziomie eliminacji są bibliści Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Protokół z etapu szkolnego wypełnia się w formie on-line na stronie konkursowej, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

Etap diecezjalny
Ten etap eliminacji przygotowują koordynatorzy diecezjalni konkursu, powołani przez organizatora. Do etapu diecezjalnego mogą awansować po trzy osoby z każdej biorącej udział w konkursie placówki, które w etapie szkolnym otrzymają najwyższą ilość punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów. Na eliminacje składają się dwie części: pisemna (test wyboru) oraz ustna, do której przechodzi siedem osób uzyskujących najwyższą ilość punktów w części pisemnej. W części ustnej uczestnicy odpowiadają na (te same) pytania w następujących po sobie trzech turach: za jeden, trzy i pięć punktów. Odpowiedzi ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora. Trzy najlepsze osoby kwalifikują się do etapu ogólnopolskiego – finału konkursu.

Etap ogólnopolski – finał konkursu
Jest to dwudniowe spotkanie, na które obok eliminacji mających wyłonić zwycięzców danej edycji składają się wydarzenia modlitewno-formacyjne i artystyczne. W pierwszym dniu uczestnicy rozwiązują test pisemny, na podstawie którego siedem osób kwalifikuje się do części ustnej. Analogicznie do wcześniejszego etapu, do ścisłego finału może awansować siedem osób, które wykażą się największą wiedzą w teście. W drugim dniu wszyscy poznają siódemkę rywalizującą o pierwsze miejsca w konkursie i śledzą ich zmagania przed komisją. W części ustnej uczestnicy odpowiadają na te same pytania, aż do wyłonienia trojga zwycięzców. Koszt pobytu finalistów w Niepokalanowie jest pokrywany przez organizatora konkursu.

Galeria zdjęć

Zakres

Zakres tematyczny 29. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (rok szkolny 2024/25) obejmuje Księgi Ezdrasza i Nehemiasza oraz listy pasterskie św. Pawła (1-2 List do Tymoteusza oraz List do Tytusa) wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

Tematyka 29. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Papież Franciszek ogłosił rok 2025 Rokiem Jubileuszowym, obchodzonym jako Rok Nadziei. Ojciec Święty stwierdza, że nadziei bardzo potrzebują „ludy i narody, które stoją w obliczu jutra pełnego niepokojów i lęków, podczas gdy arogancko trwa nadal niesprawiedliwość, ubodzy są odrzucani, wojny sieją śmierć, ostatni wciąż pozostają na dole listy, a marzenie o braterskim świecie może wydawać się złudzeniem” (Bulla Spes non confundit).

Do tej tematyki będzie nawiązywał program duszpasterski Kościoła w Polsce, który zostanie zainicjowany w pierwszą Niedzielę Adwentu pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. W związku z tym zakres tematyczny XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmie Księgi Ezdrasza i Nehemiasza oraz listy pasterskie św. Pawła (1-2 List do Tymoteusza oraz List do Tytusa).

Nazwa Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza nawiązuje do imion reformatorów judaizmu po niewoli babilońskiej, którzy pragną wzbudzić w narodzie ducha nadziei i wolności. W księgach historia mocno wiąże się z teologią. Powrót do Jerozolimy i odbudowa świątyni stanowią motyw, który decyduje o wzmocnieniu
tożsamości duchowej i narodowej. Opisując „nowy początek” wspólnoty, księgi podkreślają jej ciągłość z tradycją i religią ojców. Gwarantem ciągłości jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który towarzyszy wspólnocie w nowych wyzwaniach. Ezdrasz i Nehemiasz przeprowadzają, u których podstaw stoi praktyka czytania, słuchania i stosowania Prawa Bożego. Słowo Boże budzi w ludzie nadzieję.

Listy pasterskie św. Pawła (1-2 List do Tymoteusza oraz List do Tytusa) są pisane do najbliższych współpracowników św. Pawła, stojących na czele pierwotnych wspólnot. Ukazują sytuację ówczesnego Kościoła, który pielgrzymując w codzienności, niesie nadzieję zarówno światu żydowskiemu, jak i pogańskiemu. Jej źródłem jest przepowiadanie Jezusa Chrystusa, w którego mocy wyznawcy doświadczają wyzwolenia z grzechu i otrzymują dar życia wiecznego.

Lektura Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza oraz listów pasterskich św. Pawła pozwoli młodym ludziom odkrywać źródła nadziei w Kościele, który w mocy zmartwychwstałego Chrystusa głosi całemu światu orędzie zbawienia.

Ks. prof. Mirosław Wróbel – przewodniczący komisji konkursowej OKWB

 

Zakres merytoryczny poszczególnych edycji Konkursu:

XXIX edycja (2024-2025) – Księgi Ezdrasza i Nehemiasza oraz Listy Pasterskie św. Pawła (1-2 List do Tymoteusza oraz List do Tytusa)
XXVIII edycja (2023-2024) – Księga Sędziów i Dzieje Apostolskie

XXVII edycja (2022-2023) – Księga Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków

XXVI edycja (2021-2022) – Księga Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra

XXV edycja (2020-2021) – Księga Ezechiela i Ewangelia wg. św. Jana

XXIV edycja (2019-2020) – Księga Liczb i I List do Koryntian

XXIII edycja (2018/19) – Księga Wyjścia i List do Rzymian

XXII edycja (2017/18) – Księga Psalmów, List do Galatów i List do Filipian

XXI edycja (2016/17) – Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana

XX edycja (2015/16 ) – Pieśń nad Pieśniami, Ewangelia wg św. Mateusza, List do Efezjan

XIX edycja (2014/15) – Księga Jonasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

XVIII edycja (2013/14) –1 i 2 Księga Królewska, Ewangelia wg św. Marka

XVII edycja (2012/13) – Księga Rodzaju (12-50); List św. Pawła do Rzymian

XVI edycja (2011/12) – Księga proroka Izajasza, Ewangelia wg św. Łukasza, Dzieje Apostolskie

XV edycja (2010/11) – Pisma św. Pawła

XIV edycja (2009/10) – Pisma Janowe

XIII edycja (2008/09) – Ewangelie Synoptyczne

XII edycja (2007/08) – Pięcioksiąg Mojżesza

XI edycja (2006/07) – Pisma św. Pawła

X edycja (2005/06) – Pisma św. Jana

IX edycja (2004/05) – Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

VIII edycja (2003/04) – Księgi Historyczne (Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, Księgi Samuela, Księgi Królewskie, Księgi Kronik)

VII edycja (2002/03) – Pięcioksiąg Mojżesza

VI edycja (2001/02) – Pisma św. Jana

V edycja (2000/01) – Listy św. Pawła

IV edycja (1999/00) – Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

III edycja (1998/99) – Ewangelia wg św. Jana; Listy św. Jana; Apokalipsa św. Jana

II edycja (1997/98) – Dzieje Apostolskie oraz listy więzienne św. Pawła: List do Filipian, List do Kolosan, List do Efezjan i List do Filemona

I edycja (1996/97)

Idea

Poczuj radość Ewangelii!

To wezwanie przyświeca organizatorom Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Dotychczas na nasze zaproszenie odpowiedziało 500 000 uczestników z 1500 szkół ponadpodstawowych. Liczne świadectwa wskazują, że przez ponad 20 lat konkurs biblijny uformował wiele osób, które swoje życie oparły na Ewangelii.

Papieskie błogosławieństwo dla Ciebie

Ojciec Święty życzy wszystkim biorącym udział w Konkursie ,,zapału natchnionych Autorów, którzy w przesłaniu Biblii pragnęli doświadczyć bliskości Boga. Niech osobisty kontakt ze Słowem Bożym będzie dla Uczestników Konkursu zachętą do dzielenia się Biblią z innymi osobami, by ukazywać im zawartą w niej moc i nadzieję. (…) Aby codzienna lektura Ksiąg natchnionych, zwłaszcza Ewangelii, stała się dla wielu młodych okazją do poznania Chrystusa, zaproszenia go do swego domu i życia Nim na co dzień.”
(Watykan 22 stycznia, 2021r.)

Podejmij wyzwanie

Eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.

Uczyń z Biblii księgę życia

Organizatorzy z “Civitas Christiana” podkreślają, że to nie jest zwykły konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Wielu uczestników przyznaje, że konkurs biblijny stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia.

Laureaci

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
"Civitas Christiana"
https://okwb.pl/wp-content/uploads/2021/07/show_img.png
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
email okwb@civitaschristiana.pl
Copyright © 2018 Civitas Christiana